M/S VIA ADRIATICO i Livorno 1/8-2016. Foto George Koutsoukis.