T/S TWICKENHAM FERRY. Vykort genom Roy Thorntonn samling.