M/S TULIP i Perama 28/11-2010. Foto George Koutsoukis.