M/S THEOFILOS i Pireus 25/1-2007. Foto Georges Koutsoukis.