M/S THEOFILOS i Ambelakia 22/5-2021. Foto George Koutsoukis.