M/S THEOFILOS i Elefsina 1/12-2018. Foto George Koutsoukis.