M/S THEOFILOS i Pireus 4/6-2013. Foto Ton Grootenboer.