M/S THEOFILOS i Kinosoura 17/8-2008. Foto Georges Koutsoukis.