S/S SOYA-LOVISA. Foto genom Klubb Maritim Stockholms samling.