M/S SAOS II i Pireus 7/5-2007. Foto Georges Koutsoukis.