M/S RODANTHI i Santorini 28/6-2008. Foto Georges Koutsoukis.