M/S RODANTHI i Pireus 7/5-2007. Foto Georges Koutsoukis.