M/S RIGEL VII i Aegio 24/3-2019. foto George Koutsoukis.