M/S REYES B i Villagarcia 10/2-2011. Foto Sven Nesholt.