M/S PUNTA EUROPA i Drapetsona 17/7-2004. Foto Nikos Thrylos.