M/S PROTOPOROS VIII i Perama 15/2-2017. Foto George Koutsoukis.