S/S PRINSES ASTRID. Vykort genom Roy Thorntonn samling.