M/S PORT SYDNEY. Foto genom Nigel Thorntonn samling.