M/S OVATION OF THE SEAS i Pireus 15/5-2016. Foto George Koutsoukis.