M/S OGLASA i Potroferraio 21/6-2017. foto George Koutsoukis.