M/S OCEAN COUNTESS i Heraklion 24/4-2008. Foto Georges Koutsoukis.