M/S NOTOS i Ikonio 3/6-2010. Foto George Koutsoukis