M/S NIKOLAOS i Igoumenitsa 14/7-2012. Foto George Koutsoukis.