M/S NIKOLAOS i Igoumenitsa 30/3-2009. Foto George Koutsoukis.