M/S NIKOLAOS i Ambelakia 17/11-2007. Foto Georges Koutsoukis.