M/S MILLENNIUM EXPRESS II. Foto Panteleimon Lelekis.