M/S MEKHANIKIS FJODOROVS i Hamburg 10/6-1999. © Foto Jörg Seyler.