M/S MARIA G i Perama 6/2-2005. Foto Nikos Thrylos.