M/S MAMI i Perama 30/9-2006. Foto Georges Koutsoukis.