M/S MAMI i Perama 13/5-2006. Foto George Koutsoukis.