M/S MAESTRO SUN i Lavrio 2/1-2017. Foto George Koutsoukis.