M/S MACEDONIA i Kinosoura 9/2-2007. Foto George Koutsoukis.