M/S MACEDONIA i Kinosoura 17/12-2006. Foto Georges Koutsoukis.