M/S LIMON i Lavrion 6/12-2004. Foto Nikos Thrylos.