HSC KALLI P i Perama 11/9-2021. Foto George Koutsoukis.