M/S JIN HU i Hongkong 1/11-2002. Foto Andrew Cameron.