HSC JAUME I i Denia 25/6-2022. foto George Koutsoukis.