T/S HAMPTON FERRY. Vykort genom Roy Thorntonn samling.