M/S GOLDEN IRIS i Chalkis 20/5-2020. Foto George Koutsoukis.