M/S FRIGG SYDFYEN i Spodsbjerg 2/6-2011. Foto Marko Stampehl.