M/S FIGARO i Drapetsona 12/6-2005. Foto Nikos Thrylos.