M/S EUROPEAN ENDEAVOUR i Barcelona, oktober 2007. Foto Adolfo Ortigueira Gil.