S/S CANTERBURY. Vykort genom Roy Thorntonn samling.