M/S BRIDGE i Pireus 13/2-2010. Foto George Koutsoukis.