M/S BREIZH IZEL. Foto genom Roy Thorntonn samling.