S/S BORE NORD i Visby, juli 1975. Foto Bo Friberg.