M/S BLUE CARRIER 2 i Poros Aiginiton 16/3-2024. foto Nikos Thrylos.