M/S ARTEMISIA i Rafina 23/6-2006. Foto George Koutsoukis.