M/S ALIOS i Lavrio 6/5-2012. Foto George Koutsoukis.