M/S ACACIA i Drapetsona 20/5-2007. Foto Georges Koutsoukis.